Z historie Maďarů v českých zemích

České království a Maďarské království byly sousedními státy již od X. století. V šíření křesťanství ve střední Evropě hrála důležitou úlohu mise pražského biskupa, Svatého Vojtěcha a jeho žáků na území Maďarska. Mezi českým panovnickým rodem Přemyslovců a maďarským panovnickým rodem Árpádovců se vytvořila úzká vazba. II. O setkání českého knížete Břetislava a maďarského krále Kálmána v roce 1099, které se uskutečnilo na poli Lucko při moravsko-uherských hranicích, poblíž Uherského Brodu, český kronikář Kosmas pro příští generace napsal: “Předali si nesmírné množství darů, a obnovili tak staré smlouvy o přátelství a míru.” Manželka českého krále Přemysla Otakara I., maďarská princezna Konstancia, byla matkou svaté Anežky české.

Maďarský král Mátyás Hunyadi (Korvin) hrál velmi důležitou úlohu při šíření humanizmu a renesance ve střední Evropě. Krátkodobá vláda Matyáse na Moravě v sedmdesátých 
a osmdesátých letech 15. století přinesla nebývalý rozvoj obchodu a řemesel, a měla velký podíl také na rozvoji Brna. Nejvýznamnější moravský úředník ve službách Matyáse, prostějovský rodák Jan Filipec, založil v Brně humanistickou tiskárnu, ve které v roce 1488 jako první vytiskli proslulou kroniku Thuróczy Jánose.

Je pravděpodobné, že významná osobnost maďarského baroka, kardinál Pázmány Péter, politický zástupce tolerantní protireformace, studoval koncem 16. století také na brněnském jezuitském kolegiu. V roce 1616 byl vysvěcen ostřihomským biskupem v pražské Svatovítské katedrále, na sklonku svého života koupil na Moravě několik panství, mezi které patřilo také panství Vsetín.

Maďarská menšina v České republice

Maďaři v České republice nepatří mezi autochtonní národnostní menšiny. Vznik maďarské menšiny v České republice úzce souvisí se vznikem první Československé republiky v roce 1918. Ve smyslu mírové smlouvy z Trianonu vznikla v nově založených státech významná maďarská menšina, která žila na území Slovenska a Podkarpatské Rusi na souvislém území. Na území Čech a Moravy se dostali v důsledku vnitřní migrace. V období mezi dvěma světovými válkami byl čilý maďarský kulturní život hlavně v Praze. Velkou část Maďarů v České republice tvořili mladí Maďaři ze Slovenska a Podkarpatské Rusi, kteří za místo svých vysokoškolských studií zvolil vysoké školy a univerzity s vyučovacím jazykem českým nebo německým v Praze a v Brně.

První maďarskou organizaci, brněnskou Corvinii, založili 
v roce 1921 maďarští posluchači, studující na brněnské německé polytechnice. Jednou z památníku činnosti tohoto spolku je pamětní deska Kazinczy Ference, která byla umístěna na zdi někdejší cely Kazinczyho 12. listopadu 1927. Na své současné místo, na zeď chodby severního křídla bývalé věznice, která dnes slouží jako muzeum, se tabule dostala po rekonstrukcích. Maďarští vysokoškoláci 
v Praze založili v roce 1925 Vysokoškolský kroužek Svatého Jiří, a později byly založeny organizační jednotky v Praze v Brně.